ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ο.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PDF Εκτύπωση E-mail

 

Ηράκλειο : 03/02/2010ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Ε.Ε.)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ


Το Ο.Ε.Ε. ως ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας με τις θέσεις του επιδιώκει να καταθέσει μία πλήρη εναλλακτική πρόταση για την αναμόρφωση του Φορολογικού μας Συστήματος. Η παρέμβασή του επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, στην κοινωνική δικαιοσύνη και στην αναδιανομή του εισοδήματος .

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΑΣ
1. Η δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών 
2. Η αύξηση των Εσόδων του Δημοσίου. 
3 Η λειτουργία της φορολογικής διοίκησης με ολοκληρωμένο και μακρόπνοο σχεδιασμό. 
4. Ένα φορολογικό σύστημα με αναπτυξιακό προσανατολισμό.  
5. Διεύρυνση της Φορολογικής Βάσης από πηγές που φοροδιαφεύγουν.  

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Αποτελεσματικό Το φορολογικό σύστημα πρέπει να προωθεί την αποτελεσματική αναδιανομή των οικονομικών πόρων της οικονομίας.  
Απλό Το φορολογικό σύστημα πρέπει να διακρίνεται για την απλότητα και την σαφήνειά του. 
Σταθερό Το φορολογικό σύστημα πρέπει να είναι σταθερό και διαχρονικό.  
Κοινωνικά δίκαιο Το φορολογικό σύστημα πρέπει να διακρίνεται για το δίκαιο χαρακτήρα του στην κατανομή των φορολογικών βαρών. 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
1. Η φορολογική κλίμακα πρέπει να είναι κοινή για όλα τα φυσικά πρόσωπα (μισθωτοί, επαγγελματίες κτλ). Επιβάλλεται η ενοποίηση όλων των εισοδημάτων στην ίδια κλίμακα.  
2. Η φορολογική κλίμακα πρέπει να διαθέτει περισσότερα κλιμάκια προκειμένου να αποκατασταθεί η προοδευτικότητα της φορολογίας. 
3. Να μην υπάρχει μόνο ένα προσωπικό αφορολόγητο όριο αλλά και ένα οικογενειακό για τις περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών. 
4. Πρέπει να αυξηθούν οι μειώσεις του φόρου για κάθε παιδί του φορολογούμενου ώστε να αποτελέσουν ουσιαστικό κίνητρο για την μείωση της υπογεννητικότητας. 


Επιπλέον προτείνεται η διατήρηση και επέκταση της έκπτωσης δαπανών:
1. Στις δωρεές προς κοινωφελή ιδρύματα. 
2. Στη δαπάνη μισθωμάτων που καταβλήθηκε για ενοίκιο κυρίας κατοικίας καθώς και κατοικίας για την ικανοποίηση στεγαστικών αναγκών των τέκνων που φοιτούν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία. 
3. Στη δαπάνη για παράδοση κατ’ οίκον ιδιαίτερων μαθημάτων ή για φροντιστήρια οποιασδήποτε αναγνωρισμένης βαθμίδας ή ξένων γλωσσών. 
4. Στη δαπάνη για ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη. 
5. Στη δαπάνη των δεδουλευμένων τόκων δανείων πρώτης κατοικίας. 
6. Στα άτομα με ειδικές ανάγκες και στις μονογονεϊκές οικογένειες.  
7. Τέλος οι φοροαπαλλαγές πρέπει να είναι αντιστρόφως ανάλογες με τα υψηλά εισοδήματα (βάσει φορολογικής δήλωσης ή τεκμήριων διαβίωσης). 

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Να επεκταθούν τα τεκμήρια σε κάθε αλλαγή της περιουσιακής κατάστασης του φορολογούμενου, ώστε να σταματήσουν οι «νόμιμες» διαδικασίες ξεπλύματος χρήματος και να υπάρξει μία συνολική εισοδηματική επισκόπηση για κάθε φυσικό πρόσωπο 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1. Ο συντελεστής φορολόγησης των νομικών προσώπων να διαμορφωθεί στα πλαίσια του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
2. Να μειωθούν οι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος σε νέες επιχειρήσεις 
3. Να μειωθούν οι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ευαίσθητες παραμεθόριες περιοχές (π.χ. Θράκη) ή ασκούν οικολογική δραστηριότητα (αιολική ενέργεια, αφαλατώσεις σε νησιά κλπ). 
4. Να καταργηθεί η προκαταβολή φόρου των νομικών και φυσικών προσώπων. 
5. Να προσδιορίζονται τα φορολογητέα κέρδη με λογιστικό προσδιορισμό των επιχειρήσεων  
6. . Να προσδιορίζονται επακριβώς οι εκπιπτόμενες δαπάνες καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, ανά κλάδο και δραστηριότητα. 

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Στόχος της πρότασής μας είναι η αλλαγή της σχέσης άμεσων-έμμεσων φόρων. Προτείνουμε: 
1. Την μη αύξηση των ήδη υπαρχόντων συντελεστών Φ.Π.Α. 
2. Την επέκταση του Φ.Π.Α. συνολικά σε όλες τις δραστηριότητες της οικονομίας και σε όλα τα επαγγέλματα (συμβολαιογράφοι, δικηγόροι κ.τ.λ.) με μόνη εξαίρεση αυτήν του τομέα της υγείας και της παιδείας. 
3. Την θέσπιση κινήτρων με μειωμένους συντελεστές για δράσεις ή προϊόντα που σχετίζονται με προστασία περιβάλλοντος, συντήρηση διατηρητέων κτιρίων ιδιαίτερης πολιτιστικής σημασίας κτλ.  
4. Την εφαρμογή μικρού συντελεστή Φ.Π.Α. για τα βασικά είδη προσωπικής ανάγκης των ατόμων με αναπηρία. 

ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΦΑΠ) ΚΑΙ 
ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΦΜΑ)

Κάθε ακίνητη περιουσία πρέπει να φορολογηθεί με ΦΑΠ και προτείνεται: 
1. Ατομικό αφορολόγητο όριο 250.000 και οικογενειακό αφορολόγητο όριο 500.000 ευρώ. 
2. Ύπαρξη πολλών κλιμακίων τα οποία θα αυξάνονται σταδιακά. 
3. Φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας. 
4. Επέκταση σε όλες τις περιοχές της χώρας του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, οι οποίες αντικειμενικές αξίες θα πρέπει να ταυτίζονται με τις εμπορικές αξίες. 
5. Απαλλαγή της πρώτης κατοικίας με βάση την οικονομική κατάσταση και τα εισοδήματα του ιδιοκτήτη. 
6. Ειδικά για τις εξωχώριες εταιρείες.
Δημιουργία ειδικού μητρώου περιουσιακών στοιχείων των εξωχώριων εταιρειών και όσων εταιρειών έχουν έδρα τους φορολογικούς παραδείσους και
σύνδεση των πιθανών οφειλών από μεταβιβάσεις με τα περιουσιακά στοιχεία αυτά καθαυτά και όχι με το νομικό πρόσωπο. 

Πρόβλεψη για την ύπαρξη συνυπευθυνότητας του διαχειριστή ή εκπροσώπου της εξωχώριας εταιρείας για διαπιστωμένες περιπτώσεις συγκάλυψης του τελικού φυσικού προσώπου – Έλληνα φορολογουμένου, που έχουν οδηγήσει σε απόκρυψη οφειλών προς το Δημόσιο. 

Υποχρέωση διενέργειας των συναλλαγών των εξωχώριων εταιριών αποκλειστικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών και υποχρεωτική σύνδεση κάθε περιουσιακού στοιχείου με τραπεζικό λογαριασμό. 


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (τρεις μορφές)


1. Τακτικός φορολογικός έλεγχος 
Η επιλογή για το ποιες εταιρείες θα ελεγχθούν θα γίνεται από την κεντρική ελεγκτική υπηρεσία με κριτήρια όπως:
α) διασταυρώσεις στοιχείων που υπονοούν πιθανή φοροδιαφυγή 
β) βάση αριθμοδεικτών και 
γ) βάσει τυχαίου δείγματος. 
Ο έλεγχος θα πρέπει να εστιάσει στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα. Ο έλεγχος θα πρέπει να εκτελείται από ομάδα εφοριακών-ελεγκτών με καταμερισμό έργου και το σύνολο των εργασιών θα συντονίζεται και θα επαληθεύεται από την κεντρική ελεγκτική υπηρεσία.
2. Προληπτικός φορολογικός έλεγχος. 
Ο προληπτικός φορολογικός έλεγχος θα είναι έργο εξωτερικών συνεργείων του Υπουργείου Οικονομικών. Τα συνεργεία ελέγχου θα ορίζονται ανά περιοχή και θα είναι περιφερόμενοι με σαφείς οδηγίες σε κάθε γειτονιά. Κατά περίπτωση θα είναι ένστολοι και θα διακρίνονται εμφανώς από τις επιχειρήσεις ως μέσο αποτροπής της φοροδιαφυγής. 
3. Προσωρινός φορολογικός έλεγχος. 
Οι εντολές του ελέγχου θα εκδίδονται από τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. ύστερα από διασταυρώσεις και λήψη πληροφοριών που υπονοούν φοροδιαφυγή (π.χ. μή υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.). Θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς κανόνες και μεθοδολογία για την διενέργεια και την τεκμηρίωση του ελέγχου. Ο προσωρινός έλεγχος θα πρέπει να εστιάζει στον Φ.Π.Α., στην σωστή απεικόνισή του στα βιβλία και στην σωστή απόδοσή του.

Για την υποστήριξη του παραπάνω ελεγκτικού μηχανισμού χρειάζεται:
1. Αναβάθμιση του ρόλου του πιστοποιημένου λογιστή φοροτεχνικού ως ενδιάμεσου προσώπου μεταξύ φορολογουμένου και Κράτους. Καθολική εφαρμογή της μηχανογραφικής υποβολής δηλώσεων κάθε είδους (εκτός των μισθωτών και συνταξιούχων) από τους λογιστές φοροτεχνικούς με ταυτόχρονη εξάλειψη της γραφειοκρατίας και του συνωστισμού στις Εφορίες.  
2. Υποχρεωτική υπογραφή κάθε εγγράφου – φόρμας που περιλαμβάνει φορολογητέο εισόδημα και φόρο π.χ. Φ.Π.Α., δηλώσεις παρακρατούμενων, δηλώσεις φόρου εισοδήματος κ.τ.λ. από λογιστή φοροτεχνικό κάτοχο της αντίστοιχης επαγγελματικής αδείας από το Ο.Ε.Ε.. 
3. Διασύνδεση του μητρώου λογιστών φοροτεχνικών του Ο.Ε.Ε. με το Taxis έτσι ώστε κάθε συγκεκριμένη φορολογική δήλωση να υποβάλλεται από τον Λογιστή Φοροτεχνικό που διαθέτει την κατάλληλη άδεια και την αντίστοιχη τάξη. 
Επίσης προτείνεται:
1. Συχνότερη υποβολή συγκεντρωτικών πινάκων πελατών – προμηθευτών για να είναι δυνατή η έγκαιρη διενέργεια διασταυρώσεων. 
2. Κατάργηση του ΚΒΣ και ενοποίηση των διατάξεων που θα διατηρηθούν στην φορολογία εισοδήματος. 
3. Να χρησιμοποιηθούν οι δυνατότητες της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών σε κάθε φορολογική διαδικασία. 
4. Να περιορισθούν οι συναλλαγές σε μετρητά. 

Τέλος θα πρέπει κάθε χρόνο οι αλλαγές στον φορολογικό νόμο να συνυποβάλλονται μαζί με το σχέδιο του προϋπολογισμού και να συμμετέχει το ΟΕΕ στην διαδικασία προετοιμασίας και κατάρτισης αυτών. 

 
< Προηγ.   Επόμ. >

Support & Maintenance by