Ελεγκτές Ανωνύμων Εταιριών PDF Εκτύπωση E-mail

Ελεγκτές Α.Ε., που δεν υπάγονται στον έλεγχο των Ορκωτών ΕλεγκτώνΣύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 46 του Ν.3604/2007 «Αναμόρφωση και Τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών» στις περιπτώσεις 1 και 2 του ίδιου άρθρου όπου δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε) και κάτοχοι αδείας επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Α’ τάξεως του Ν.2515/97.

Οι ελεγκτές αμείβονται πάντα από την εταιρεία. Η αμοιβή ορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης που τους διορίζει.

Η απόφαση αρ. Κ2-14054/ΦΕΚ 76/1-2-2000 ορίζει ότι τα ελάχιστα όρια αμοιβής για τον καθένα από τους ελεγκτές των Α.Ε. έχουν ως εξής:

ποσοστό 0,40‰ επί του κύκλου εργασιών και μέχρι το ποσό των 586.940,00 €.

ποσοστό 0,30‰ επί του κύκλου εργασιών και για το ποσό από 586.941,00 € μέχρι 880.410 €.
ποσοστό 0,25‰ επί του κύκλου εργασιών για το ποσό από 880.411,00 € μέχρι 1.760.821,00 €.
ποσοστό 0,20‰ επί του κύκλου εργασιών για το ποσό πέραν των 1.760.822,00 €.
Η αμοιβή για κάθε έναν από τους ελεγκτές δεν μπορεί να είναι κατώτερη του ποσού των 147,00€.

Η υπέρ του ΟΕΕ παρακράτηση επί της αμοιβής των ελεγκτών καθορίζεται σε ποσοστό 10%.

Οι εταιρείες υποχρεούνται να παρακρατήσουν και να αποδώσουν στο ΟΕΕ το ποσοστό παρακράτησης επί της αμοιβής των ελεγκτών. Η απόδοση στο ΟΕΕ γίνεται με την κατάθεση από τις εταιρείες του ποσοστού παρακράτησης στον υπ' αριθμό 040/546183-94 ειδικό λογαριασμό παρακρατήσεων του ΟΕΕ στην ΕΤΕ. Στο παραστατικό πρέπει να μνημονεύονται το ποσό, η επωνυμία της υπόχρεου εταιρείας ,ο ΑΦΜ, ο ΑΡΜΑΕ, τα ονοματεπώνυμα των ελεγκτών καθώς και οι αμοιβές τους. Η απόδοση του παρακρατηθέντος ποσοστού υπέρ του ΟΕΕ γίνεται μέχρι το τέλος του επομένου από την παρακράτηση μηνός.

 

Support & Maintenance by