EΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail

          Ηράκλειο 13/03/2008

Κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή μας θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στην ΠΟΛ. 1088/27.6.2006 με θέμα τον «Έλεγχο των φορολογικών υποχρεώσεων των επιτηδευματιών που εντάσσονται στο μέτρο έκδοσης των στοιχείων τους με την χρήση ΕΑΦΔΣΣ»

Σύμφωνα με την παράγραφο 6 ε’ της ΠΟΛ. 1082/2.6.2003 και την παράγραφο 7 β' της ΠΟΛ.1083/2.6.2003, στο τέλος του πέμπτου μήνα κάθε έτους πρέπει να γίνεται αυτοέλεγχος από τις επιχειρήσεις, όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους από παρακρατούμενους φόρους ή τις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές υποχρεώσεις τους. Εάν μεν οι επιχειρήσεις είναι απολύτως συνεπείς δεν υπάρχει πρόβλημα και συνεχίζουν νόμιμα την έκδοση των στοιχείων τους με την χρήση (ΕΑΦΔΣΣ) ή αθεώρητα σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1083/2003, εάν όμως και εδώ είναι το σημαντικό, δεν έχουν υποβάλει έστω και μία δήλωση απόδοσης οποιουδήποτε παρακρατούμενου ή επιρριπτόμενου φόρου, τέλους, εισφοράς από οποιαδήποτε αιτία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παράγραφος 8 του Κ.Β.Σ., πρέπει από την 1η Ιουλίου να εκδίδουν τα στοιχεία τους από θεωρημένα στελέχη. Εάν συνεχίζουν να τα εκδίδουν με τη χρήση σήμανσης ή σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1083/2003, αυτά θεωρούνται ότι εκδίδονται αθεώρητα με ότι αυτό συνεπάγεται.

Τις προβλέψεις των Π.Ο.Λ. 1082 & 1083/2.6.2003 που μας απασχολούν σήμερα πέντε χρόνια μετά από την ισχύ τους, οι συνάδελφοί μας φυσικά τις γνώριζαν με μία σημαντική όμως διαφορά. Ποτέ μέχρι σήμερα κανένας έλεγχος ούτε τακτικός ούτε έκτακτος είχε εστιάσει την προσοχή του σε αυτές τις αποφάσεις. Ποτέ δεν μπήκε θέμα από έλεγχο του πρώην ΣΔΟΕ νυν ΥΠΕΕ για την ισχύ των στοιχείων που εκδίδονται με ΕΑΦΔΣΣ, ή αθεώρητα με την ΠΟΛ. 1083/2003. Κάτι λοιπόν για το οποίο η πολιτεία αδρανούσε, στο υποσυνείδητο όλων είχε καταγραφεί σαν ανενεργό. Και εδώ είναι η ουσία όλης αυτής της υπόθεσης.

Θεωρήθηκε ανενεργή η διάταξη (όπως είχε συμβεί στο παρελθόν και με άλλες διατάξεις) αφού κανένας έλεγχος των υπηρεσιών σας μέχρι και την αποστολή της ΠΟΛ. 1088/2006 ακόμη και ένα χρόνο από την έκδοσή της, δεν είχε ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα.

Θα πρέπει λοιπόν κύριε Υπουργέ να δώσετε άμεση λύση, σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα που αφορά χιλιάδες επιχειρήσεις οι οποίες σε μία πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία καλούνται να πληρώσουν σημαντικά πρόστιμα.
Προτείνουμε τώρα που το Υπουργείο “επισημοποιεί” αυτές τις διατάξεις να δώσετε μία παράταση χρονική για να προσαρμοσθούν οι επιχειρήσεις στις υποχρεώσεις, που προκύπτουν από αυτές..

Αυτό θα έχει διπλό θετικό αποτέλεσμα.

Πρώτον οι συνάδελφοί μας θα συνεργαστούν στην κατεύθυνση να υποβληθούν ή να ρυθμισθούν ή να καταβληθούν από τις επιχειρήσεις όλες οι δηλώσεις απόδοσης οποιουδήποτε παρακρατούμενου ή επιρριπτόμενου φόρου, τέλους, εισφοράς από οποιαδήποτε αιτία και να εκπληρώσουν ή να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές υποχρεώσεις τους όταν το αντικείμενο τους ξεπερνά το ποσό των 6.000, € (Άρθρο 36 παραγρ.8 α’ & β’ Κ.Β.Σ.)

Δεύτερον θα εισρεύσουν στα ταμεία του Υ.Ο. πολύ σημαντικά ποσά, που θα βοηθήσουν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Κύριε Υπουργέ,

Σαν επιστημονική κοινότητα, που εμπλέκεται άμεσα με το Υπουργείο σας η εκτέλεση του προϋπολογισμού μας αφορά, τουλάχιστον αυτό νοιώθουμε και είναι επαγγελματικό μας καθήκον να βοηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση.

Όσες επιχειρήσεις δεν προστρέξουν να προσαρμοσθούν μετά την χρονική παράταση, που θα δοθεί, θα ελέγχονται πλέον από της ελεγκτικές σας υπηρεσίες χωρίς καμία εξαίρεση και προπάντων θα είναι πλέον σε γνώση όλων και δεν θα υπάρχουν δικαιολογίες.

‘Όπως στην περίπτωση των ληξιπρόθεσμων και απαιτητών υποχρεώσεων υπάρχει ένα όριο λογικό των 6.000,00 €, θα πρέπει κατά αναλογία να υπάρξει τροποποίηση του Κ.Β.Σ. και να ορισθεί ένα όριο από υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων οποιουδήποτε παρακρατούμενου ή επιρριπτόμενου φόρου, τέλους, εισφοράς από οποιαδήποτε αιτία, γιατί υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που στα ισοζύγιά τους μεταφέρουν μικροποσά υποχρεώσεων τέτοιου είδους, που λόγω ασημαντότητας δεν έχουν αποδοθεί και περιμένουν έναν έλεγχο να τα βεβαιώσει και να τα εισπράξει. Ένα λογικό τέτοιο ποσό για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις και προστριβές θεωρούμε ότι είναι το ποσό των χιλίων έως δύο χιλιάδων €.

Παρακάτω μετά από επεξεργασία και συζήτηση στο τμήμα μας επιτρέψτε μας να σας επισυνάψουμε το περιεχόμενο μίας τέτοιας απόφασης.

«'Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις των αποφάσεων 1051082/549/0015/ΠΟΛ.1082/2-6-2003 (ΦΕΚ 743B) και 1051083/550/0015/ΠΟΛ.1083/2-6-2003 (ΦΕΚ 794B).
Τις διατάξεις των περιπτώσεων της παραγράφου 8 του άρθρου 38 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84 Α') όπως ισχύουν.
Ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε :

1. Παρατείνουμε μέχρι και την 30.06.2008 την υποχρέωση της παραγράφου 6 ε' της ΠΟΛ. 1082/2.6.2003 και της παραγράφου 7 β' της ΠΟΛ. 1083/2.6.2003, σωρευτικά για όλα τα διαχειριστικά έτη, που αρχίζουν μετά την 31.12.2003.

Μετά την 30.06.2008 για όλα τα ανέλεγκτα διαχειριστικά έτη από 31.12.2003, σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικών χρεών, ή μη ενήμερης ρύθμισης φορολογικών χρεών, ή μη επίδοσης δηλώσεων κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 36 παρ.8 του Κ.Β.Σ., οι ανωτέρω υπόχρεοι συνεχίζουν με ευθύνη τους την έκδοση των στοιχείων τους με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ.

Από την πρώτη ημέρα του μήνα Ιουλίου του έτους 2008 και εφόσον εξακολουθεί η ύπαρξη των ανωτέρω υποχρεώσεων, εφαρμογή έχουν όλες οι διατάξεις περί έκδοσης αθεώρητων στοιχείων, για τα στοιχεία που εκδίδονται με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ ή με τις διατάξεις της ΠΟΛ. 1083/2003, , μη αποκλειομένης της δυνατότητας του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. να εγκρίνει για περιορισμένο χρόνο συνέχιση εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας εφαρμόζοντας αναλόγως τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 36 (αμέσως επόμενο εδάφιο μετά την περίπτωση β').

2. Καταργούμε αναδρομικά από 31.12.2003 την υποχρέωση της παραγράφου 6 δ' της ΠΟΛ. 1082/2.6.2003 και εφεξής την υποχρέωση της παραγράφου 6 α' της ΠΟΛ. 1082/2.6.2003.
Εφεξής ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ θεωρείται η ημερομηνία δήλωσης έναρξης λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ από τον κάτοχο - χρήστη (της πρωταρχικής θεώρησης του Βιβλιαρίου συντήρησης στην αρμόδια ΔΟΥ εντός 10 ημερών από την ημέρα αγοράς). Είναι ευνόητο ότι από της ΕΑΦΔΣΣ μπορούν να εκδίδονται όλα τα στοιχεία που προβλέπει ο Κ.Β.Σ. με επιλογή, άνευ σειράς ή σειρά με αριθμητικό ή αλφαβητικό χαρακτηριστικό, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της κάθε επιχείρησης.»

 
< Προηγ.   Επόμ. >

Support & Maintenance by