ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ:Ανάλυση και παρουσίαση ειδικών θεμάτων που αφορούν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα PDF Εκτύπωση E-mail
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Tο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος διοργάνωσε σεμινάριο στο Ηράκλειο και τον Άγιο Νικόλαος με θέμα:
«Ανάλυση και παρουσίαση ειδικών θεμάτων που αφορούν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν. 4308/2014)»
Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κ. Αναγνώστου Ευθύμιος, ορκωτός ελεγκτής.

Το σεμινάριο περιελάμβανε τις παρακάτω τέσσερις βασικές ενότητες:

Αναλυτική παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, Κατάσταση Χρηματοροών. Αναλύθηκαν οι βασικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με την οδηγία 2013/34/ΕΕ.

Κανόνες επιμέτρησης
Έγινε εκτενής παρουσίαση λογιστικών θεμάτων σχετικά με το κόστος κτήσεως ως βασική λογιστική αρχή. Επεξηγήθηκαν οι έννοιες του κόστους κτήσης, της ανακτήσιμης αξίας, της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας και της απομείωσης. Δόθηκαν πρακτικά παραδείγματα στο λογιστικό χειρισμό των χρηματοδοτικών μισθώσεων με ειδική αναφορά στις μισθώσεις saleandleaseback. 

Προσάρτημα και απαλλαγές 
Αναλύθηκαν τα θέματα απλοποιήσεων και απαλλαγών ανά κατηγορία οντοτήτων σε ό,τι αφορά στις ατομικές χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις.

Πλήρες πρακτικό παράδειγμα
Παρουσιάστηκε πλήρες ισοζύγιο λογαριασμών με βάση το Ε.Γ.Λ.Σ., με τα δεδομένα του οποίου ενημερώνεται στη συνέχεια το ισοζύγιο λογαριασμών με βάση τα Ε.Λ.Π., ώστε να γίνει κατανοητή η συνδεσμολογία των λογαριασμών αμφοτέρων των σχεδίων. Ακολούθησε η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται από τα Ε.Λ.Π.
img_0826.jpg
img_0839.jpg
 
< Προηγ.   Επόμ. >

Support & Maintenance by