ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ PDF Εκτύπωση E-mail

«ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ Α.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.Μ.Η)»

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των μελών και των  Λογιστών - Φοροτεχνικών διοργάνωσε δύο σεμινάρια σε Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο, διάρκειας 5 ωρών έκαστο, με θέμα :

«ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ Α.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.Μ.Η)»

Εισηγητής των σεμιναρίων ήταν ο κ. Γεωργόπουλος Γεράσιμος -  Προϊστάμενος Τμήματος Εταιρικού Δικαίου & Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.Μ.Η.)

Στο σεμινάριο αναφέρθηκαν τα παρακάτω επιμέρους θέματα:

1.       ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Νέες πρόνοιες διαφορές με ΚΝ.2190/20)

ü  Έννοια της ΑΕ

ü  Τρόπος ίδρυσης

ü  Έλεγχος –Ακυρότητες – Δημοσιότητα (νέες πρόνοιες διαφορές με ΚΝ.2190/20)

2.       Σύσταση μέσω της ΥΜΣ (Νέες πρόνοιες διαφορές με ΚΝ.2190/20)

ü  Σύσταση μέσω της ΥΜΣ Επιμελητήριο με πρότυπο καταστατικό

ü  Σύσταση μέσω της ΥΜΣ Συμβολαιογράφος

ü  Ένταξη της ΑΕ στην e-YMΣ (παρουσίαση demo)

3.       ΚΑΛΥΨΗ & ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Νέες πρόνοιες διαφορές με ΚΝ.2190/20)

ü  Κεφαλαιακές εισφορές

ü  Εισφορές σε είδος

ü  Νέα διαδικασία εισφορών και επιτροπές εκτίμησης

ü  Δικαίωμα προτίμησης και αποκλεισμός

4.       ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Νέες πρόνοιες διαφορές με ΚΝ.2190/20)

ü  Τρόποι μείωσης

ü  Απόσβεση κεφαλαίου

5.       ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (Νέες πρόνοιες διαφορές με ΚΝ.2190/20)

ü  Κοινές μετοχές

ü  Εξαγοράσιμες Μετοχές

ü  Καθολική διαδοχή μετοχών

ü  Δικαίωμα μειοψηφίας για εξαγορά μετοχών

ü  Ίδιες μετοχές (χειρισμός)

ü  Κοινωνία επί μετοχών – επικαρπία μετοχών

ü  Απώλεια μετοχών

ü  Τίτλοι κτήσης

ü  Ομολογίες – δικαιώματα –Πρόγραμμα- Εκπρόσωπος και καθήκοντα ομολογιούχων και εκπροσώπου ομολογιούχων -Δημοσιότητα

ü  Ανταλλάξιμες ομολογίες – συμμετοχής στα κέρδη – εφαρμοστέο δίκαιο

ü  Κοινοί ιδρυτικοί τίτλοι (μεταχείριση)

6.       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Νέες πρόνοιες διαφορές με ΚΝ.2190/20)

ü  Εκλογή από Γ.Σ. ή απευθείας ορισμός στο καταστατικό – Ελαττώματα –κωλύματα εκλογιμότητας

ü  Πράξεις –ορισμός Προέδρου – Συνεδριάσεις

ü  Πρακτικά και προσυπογραφή

ü  Ελαττωματικές αποφάσεις

ü  Καθήκοντα

ü  Διαφάνεια και εποπτεία συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη

ü  Χορήγηση άδειας

ü  Δημοσιότητα συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη

ü  Ευθύνη – Αξιώσεις – Άσκηση αξιώσεων από την εταιρεία – Ζημιά τρίτων

ü  Έγκριση συνολικής διαχείρισης

7.       ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Νέες πρόνοιες διαφορές με ΚΝ.2190/20)

ü  Καθεστώς αμοιβών

ü  Πολιτική αποδοχών –Έγκριση αυτών – έκθεση αποδοχών

ü  Stock options

8.       ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Νέες πρόνοιες διαφορές με ΚΝ.2190/20)

ü  Αποκλειστικές αρμοδιότητες –Τρόποι λήψης απόφασης

ü  Ειδικές Γενικές Συνελεύσεις (ΠΜΔ)

ü  Συμμετοχή στη Συνέλευση εξ αποστάσεως και με επιστολική ψήφο

ü  Αντιπροσώπευση – Απαρτία

ü  Αποφάσεις χωρίς συνεδρίαση – υπογραφή πρακτικών

9.       ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ.Σ.(Νέες πρόνοιες διαφορές με ΚΝ.2190/20)

ü  Ακυρωσία

ü  Ακυρότητα

ü  Ανυπόστατες αποφάσεις

ü  Συλλογικά & ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας

ü  Αίτηση Έκτακτου Ελέγχου

ü  Διενέργεια έκτακτου ελέγχου

ü  Ενώσεις μετόχων

10.   ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Νέες πρόνοιες διαφορές με ΚΝ.2190/20 σε συνδυασμό με τον ν.4308/14)

ü  Σύνταξη –υπογραφή – Δημοσίευση

ü  Περιεχόμενο ετήσιων εκθέσεων

ü  Λοιπές εκθέσεις (μη χρημ/κή, εταιρική διακυβέρνηση, πληρωμές προς Κυβερνήσεις)

ü  Διαδικασία υποβολής στο ΓΕΜΗ

11.   ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ü  Καθαρά κέρδη – Ελάχιστο μέρισμα – Προσωρινό μέρισμα – Επιστροφή παράνομα εισπραχθέντων ποσών

12.   ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ü  Δικαστική απόφαση λύσης έχοντος έννομο συμφέρον ή αιτήσει μετόχων

ü  Εκκαθαριστές – εκκαθάριση –επιτάχυνση εκκαθάρισης – διαγραφή εταιρείας

ü  Αναβίωση – Συγχώνευση – Διάσπαση λυθείσας εταιρείας

13.   Εγκατάσταση υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών (τρόπος – διαδικασία)

14.   καταργησH ανωνυμων μετοχων (METAΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)

15.   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕς ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ

ü  είδη αιτήσεων

ü  Διαδικασία αιτήσεων (επίδειξη ηλεκτρονικών αιτήσεων)

__1bhjgj.jpg

_semin_georg.jpg

 
< Προηγ.   Επόμ. >

Support & Maintenance by