ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τ. (0136)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ
---------------
Ημερομηνίες (από - έως): 19/05/08 - 31/02/08
Όνομα και διεύθυνση εργοδότη: 
Τύπος ή τομέας δραστηριότητας ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες: ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Απασχόληση ή θέση που κατείχατε: ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
_________________________________________________________________________
Ημερομηνίες (από - έως): 05/07/04 - 05/09/04
Όνομα και διεύθυνση εργοδότη: 
Τύπος ή τομέας δραστηριότητας 
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες: Απασχόληση στο Κεντρικό λογιστήριο της εταιρείας στον τομέα της Λογιστικής Αποθηκών

Απασχόληση ή θέση που κατείχατε: ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
_________________________________________________________________________

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
----------------------
Ημερομηνίες (από - έως): 2002 – 2007 
Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση: Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες:  

Τίτλος του πιστοποιητικού ή διπλώματος: ΠΤΥΧΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
_________________________________________________________________________

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
-----------------


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
----------------
Η/Υ:• Microsoft Windows 98/2000/XP/Vista
• Microsoft Office (Access, Word, Excel, PowerPoint)
• Πλοήγηση στο διαδίκτυο - Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
•Macromedia authoware
- Λογισμικά πακέτα ποσοτικής ανάλυσης:
•SPSS
•Eviews
•Mathemetica
•Mat lab
•Win rats

- Λογιστικά προγράμματα και προγράμματα εμπορικής διαχείρισης
•Singular enterprise
•Megasoft Prisma (πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης)
•Data document  ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
---------------
Γλώσσα: ΑΓΓΛΙΚΑ
Ικανότητα Ανάγνωσης: Εξαιρετικό
Ικανότητα Γραφής: Εξαιρετικό
Ικανότητα Ομιλίας: Εξαιρετικό
_________________________________________________________________________

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
-----------------
ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ