ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Κρήτης διοργάνωσε στο Ηράκλειο σεμινάριο διάρκειας 25 ωρών με θέμα:
«Αξιολόγηση Επενδύσεων & Οικονομοτεχνικές Μελέτες»
Στο σεμινάριο αναλύθηκαν οι παρακάτω θεματικές ενότητες:
  • Αξιολόγηση Επενδύσεων & Κεφαλαιακή Διάρθρωση
Ορισμός Επένδυσης. Αξιολόγηση Επενδυτικών Έργων. Μέθοδος της Καθαρής Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ).  Μέθοδος του Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης (ΕΒΑ). Μέθοδος του Χρόνου Ανάκτησης του Αρχικού Κεφαλαίου. Μέθοδος της Μέσης Ετήσιας Απόδοσης (ΜΕΑ). Σύγκριση Μεθόδων.
Κόστος κεφαλαίου. C.A.P.M. Το μέσο σταθμικό κόστος (WACC). Κεφαλαιακή διάρθρωση. Ασκήσεις. 
  • Σύνταξη Οικονομοτεχνικής Μελέτης
 
Στάδια και διαδικασίες ελέγχου πριν την έναρξη της διαδικασίας. Οργανωτικός καθορισμός αρμοδιοτήτων σύνταξης και υποβολής. Μεταβλητές και μεθοδολογία μελέτης ανάλυσης και υποβολής καθ’ ενός ξεχωριστά από τα επιχειρησιακά πλάνα του Επιχειρησιακού Σχεδίου.
Τεχνικές ελέγχου και αξιολόγησης (audit) των αποτελεσμάτων και ορθολογική διαδικασία αναθεώρησης των επιχειρησιακών υποθέσεων. Φόρμες εργασίας και documentation καταγραφής ενός Επιχειρησιακού Σχεδίου. Δραστηριότητες υποστήριξης της επενδυτικής πρότασης. 
  • Business Plan & Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός
Η διαδικασία του Χρηματοοικονομικού προγραμματισμού. Τεχνικές κατάρτισης προβλεπόμενων Αποτελεσμάτων Χρήσης - Ταμειακών Ροών - Ισολογισμού. Break Even Point Analysis. 
Επιχειρηματικός Σχεδιασμός & Αποδέκτες (Τράπεζες - Επενδυτές - Ίδια Χρήση). Χρηματοοικονομική Ανάλυση. Βασικές Αρχές Αποτίμησης.
Εισηγητές του σεμιναρίου ήταν οι κ.κ. Γαβριλάκης Νεκτάριος, Τραπεζικό Στέλεχος - ωρομίσθιος καθηγητής στο ΤΕΙ Κρήτης, Παπαδομανωλάκης Δημήτριος, Τραπεζικό Στέλεχος - ωρομίσθιος καθηγητής στο ΤΕΙ Κρήτης και Σεγρεδάκης Κωνσταντίνος, Οικονομικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων.

Οικονομικές μελέτες